Калькулятор прибутку
uk
+38 (098) 555-70-19
+38 (066) 555-70-16
Замовити зворотній дзвінок
Главная > Блог > Цариця полів

Цариця полів

Особливості отримання високих врожаїв кукурудзи в екстремальних

умовах при використанні РКД фірми «Цеоліт»

Валентин Щоткін

Таку назву отримала кукурудза з перших днів вирощування цієї культури на території Україні. Висока урожайність, порівняно низь­ка собівартість і гарантований збут – виводять цю культуру на одне з перших місць за ефективністю вирощування. Зерно кукурудзи містить білки (9-12%), вуглеводи (65-70%), олію (4-8%), мінеральні речо­вини (1,5 %). Сто кілограмів зерна відповідає 134 к.о. та 8 кг перетравленого протеїну. Завдяки високій енергетичній поживності (100 кг сухого зерна відповідає 1600 мДж/ обмінної енергії), воно є незамінним компонентом комбікормів.

Кукурудза за середньої врожайності зерна 6 т/га одно­часно з побічною продукцією може забезпечувати вихід із 1 га понад 6,5 тис. кг к.о. і до 400 кг перетравленого протеїну, що дорівнює 75 тис. мДж обмінної енергії – це чимало порівняно з іншими зерновими. Потенціальна врожайність зерна цієї культури сягає 27,7 т/га, що зафіксовано в одному з фермерських госпо­дарств США.

Екстремальні погодні умови минулого року та затяжна холодна цьогорічна весна вже на три тижні затримали відновлення посівів після зими та сівбу ярини. Це може призвести до значних втрат урожаю. Тому, за таких склад­них погодних умов, значно зростають вимоги до комплек­су агротехнічних заходів виро­щування кукурудзи, починаю­чи від підбору насіння для посіву, планування захисту рослин від хвороб і шкідників, оптимізації системи живлення та закінчуючи збиранням.

Організація системи живлення –

головна складова інтенсив­ної технології

Організація системи живлення – головна складова інтенсив­ної технології
Для ефективного використан­ня добрива необхідно знати:
  • потреби рослин у кожному елементі живлення;
  • наявність і доступність усіх елементів живлення в ґрунті;
  • можливі наслідки від незба- лансованого використання добрив.

Разове внесення добрив у ґрунт малоефективне через поганий або зовсім недоступ­ний на початку вегетації для кореневої системи азот (осо­бливо за температури ґрунту менше 5°С) та фосфор (менше 12°С), а також при температу­рах понад 30°С у другій половині вегетації. Оптимальним для кореневого живлення є інтервал темпера­тур від 20 до 25°С, тоді росли­ни добре використовують поживні елементи з ґрунту. Проте через зміну клімату такий температурний діапазон скоротився від трьох до одно­го місяця. Також слід зважати на специфіку живлення куль­тури. Відомо, що кукурудза у перші фази росту й розвитку потребує незначної кількості елементів живлення, проте, починаючи з появи 5-6 листків, потреби в рази зростають. Через невисокий коефіцієнт використання поживних речовин із ґрунту та добрив (особливо фосфору 8-12%), у фазі 3-х листків спостерігається гостра нестача фосфору (так званий фіолетовий лист), хоча в цей період рослини потребують лише 1% елементу. Нестача фосфору дуже пригнічує рос­лини, що завдає значних недоборів урожаю. Врятувати посіви можливо тільки поза­кореневими підживленнями, за яких 95-100% внесених еле­ментів надходять у рослину. Саме тому більшість інтенсивних технологій розраховані на внесення добрив протягом усіх етапів вирощування сільськогоспо­дарських культур. Про деякі з найефективніших методів, розроблених нашим підпри­ємством піде мова далі.

 

Азот – найбільш важливий елемент для отримання бага­того врожаю. Він входить до складу білків – головного будівельного матеріалу клітин, а також нуклеїнових кислот. Крім того, азот необхідній для синтезу небілкових сполук, що приймають участь в утворенні нуклеїнових кислот, хлорофі­лу, а також регуляторів росту.

 

Найефективнішим джерелом надходження елементів жив­лення у ґрунт, за нашими роз­рахунками, є внесення азоту (10 кг/т соломи) та комплексу Цеовіт Екосолома (2 л/т соло­ми) по органічним решткам після збирання з одночасним їх приорюванням. Цей елемент технології може забезпечити роботою біофабрику ґрунту аналогічно внесенню 35 т/га перегною. Наступним етапом відновлення гумусу ґрунту є вирощування сидератів по заораній соломі.

Трикратне позакореневе підживлення азотом (КАС-32 або карбамід) під час вегетації рівноцінно внесенню 200 кг/га аміачної селітри в ґрунт, проте за якістю та економіч­ною ефективністю вдвічі краще.

 

Часто недооцінюють роль фосфору. Минулого року саме його нестача стала вирішаль­ною у втратах врожаю, особли­во на сході та півдні України.

Фосфор входить до складу клітин людини, тварин, рослин і бактерій. Доведено, що життя без цього елемента неможливе. Академік Ферсман назвав фос­фор «елементом життя й думки», і цей вислів не є пере­більшенням.

Важлива група фосфорорга­нічних сполук міститься у тканині рослини – це цукро- фосфати, що утворюються під час розщеплення вуглеводів. Фосфор входить до складу вітамінів і багатьох ферментів, має важливе значення в енер­гетичному обмінові рослини та інших процесах.

Більша частина фосфору міститься у репродуктивних і молодих вегетативних органах рослини, де інтенсивно прохо­дять процеси синтезу органіч­них речовин. Фосфор має властивість переміщатися від старих до молодих органів і використовуватися повторно (процес реутилізації). Цей еле­мент сприяє якнайшвидшому дозріванню рослин, поліпшує водний обмін у рослинах. Існує тісний зв’язок між азотним і фосфорним живленням. При нестачі фосфору в тканинах рослини накопичується нітратний азот і вповільню­ється синтез білків. У молодо­му віці, коли коренева система ще слаборозвинена й має низьку поглинаючу здатність, рослини особливо чутливі до нестачі фосфору. Також фос­фор поліпшує розвиток та розгалуження кореневої систе­ми на початку вегетації (роль локального добрива). Велике значення має достатнє забез­печення рослин фосфором у період формування репродук­тивних органів. Його нестача у цей період затримує дозріван­ня рослин, знижує врожай і його якість.

Нестача фосфору проявля­ється не тільки у затримці внутрішніх процесів росту й розвитку, а й ззовні: припиняється ріст стебел і листків, листки рослин стають спочатку по краях сіро- зеленими, червонуватими або червоно-фіолетовими. Зокрема, у кукурудзи зелені листки стають фіолетовими, а в цукрового цукрових буря­ків – інтенсивно пурпурними. Поряд із цим різко знижується і насінна продуктивність. Найкращим представником фосфорних добрив для основ­ного внесення є амофос (12:52:0). При вартості 11800 грн/т вартість одного кілограма фосфору з відраху­ванням вартості азоту складає 9,45 грн/кг.

Враховуючи коефіцієнти використання добрив, вартість фосфору в рідкому комплексі Цеовіт Старт на 5% менша вартості фосфору в амофосі без вартості інших складників.

 

Таблиця 1. Динаміка поглинання азоту, фосфору і калію куку­рудзою, за даними               М. В. Козлова та ін. (% від максимального)

 

Фенофаза N Р2О5 К2О Фенофаза N Р2О5 К2О
4-5 листів 0.3 0.2 0.2 Стиглість:
9-10 листів 4.2 2.5 4.4 Молочна 89 88 95
Поява волоті 44 33 69 Воскова 100 94 100
Цвітіння 61 61 79 Повна 93 100 82

Минулого року в Дніпро­петровському районі на посівах кукурудзи, зважаючи на комплексну дію добрива Цеовіт Старт 4 л/га, на 5-6 день після обприскування, завдяки прискоренню проходження всіх фізіологічних процесів, покращився процес фотосин­тезу. Замість фіолетового відтінку листки набули наси­ченого темно-зеленого кольо­ру, додатково сформувався ще один листок. При збільшеній нормі внесення комплексу до 8 л/га за аналогічній період сформувалося два листка. Сьогодні спеціалісти ТОВ «Цеоліт» розробили та впрова­дили комплексні програми

позакореневого підживлення кукурудзи, що здійснюються у критичні фази росту й розвит­ку культури, коли спосте­рігається найбільша проблема в елементах живлення.

Для підвищення стійкості до високих температур використо­вують методи закалювання. Так, чергування дії підвищених тем­ператур і нормального водного режиму, дозволяє отримати більш жаростійкі рослини. Аналогічний ефект спостері­гається після додаткової оброб­ки насіння кукурудзи перед посівом комплексом стимуля­торів росту макро та мікроеле­ментів, полісахаридів та інших біологічно активних речовин. Цеовіт зерно плюс 2 л/т разом з осередками захисту забезпечу­ють дружний старт та інтенсив­ний розвиток, захищають від дії зовнішніх факторів.

Одним із таких етапів розвит­ку є фаза 3-5 листків. У цей час коренева система кукурудзи слаборозвинена, ріст і розви­ток надземної частини значно уповільнені, а поглинання поживних речовин з ґрунту обмежено. Тому застосування рідких комплексних добрив Цеовіт Старт (4-8 л/га) з ком­плексом мікродобрив Цеовіт мікро Кукурудза (1 л/га) дає можливість уникнути вище­згаданих проблем. Особливо в перші 10-15 днів після сходів знімається проблема гострої нестачі фосфору, прискорю­ються процеси росту і розвит­ку рослин та покращується закладка репродуктивних органів, що підвищує загаль­ний урожай.

Другий критичний період нестачі поживних речовин спостерігається у фазі 7-10 листків. Відбувається вплив на нормальний розви­ток кореневої системи, підвищення рівня жаростій­кості та стресової стійкості, активне накопичення сухої речовини, формування максимальної листкової поверхні, генеративних органів. У цей період рекомендується провести позакореневе підживлення добривом Цеовіт мікро Кукурудза (1,5 л/га) + Цеовіт Плодоношення (5 л/га) + Цеовіт моно Цинк (1 л/га). Висока ефективність застосу­вання добрив «Цеовіт» досягається правильним співвідношенням та їх сумісністю, що дозволяє отримати максимальну ефективність з мінімальними затратами.

Останній критичний період для кукурудзи настає у фазі викидання волоті та триває до молочно воскової стиглості. За цей період вона поглинає азоту і фосфору понад 60% і 80% – калію. Своєчасне підживлення у цей період Цеовіт Плодоношення(5 л/га) + Цеовіт мікро Кукурудза (1 л/га) + Цеовіт моно Цинк (1 л/га) сприяє максимальному фор­муванню врожаю з підви­щенням його якості. Застосування рідких комплек­сних добрив «Цеовіт» добре поєднується з одночасним внесенням засобів захисту та не потребує додаткових коштів на внесення.

 

07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Єсеніна, 1/1                                                                                                                                                                                                                    (098) 555-70-19, (066) 555-70-16

0 / 5
Напишіть нам
чекайте...
Коментарі
Top
Навігація
Зв'язок

+38 (099) 256-96-89
+38 (098) 547-78-00